Archive for Lipiec, 2014

Fashion Week w mieście kultury, sztuki, mody!

Lipiec 10, 2014  |  Bez kategorii  |  No Comments

               Dlaczego FashionPhilosophy Fashion Week Poland odbywa się w Łodzi? Na miejsce tego międzynarodowego wydarzenia wybraliśmy miasto z włókienniczą historią i widoczną wielokulturowością. Łódź to ewenement na skalę światową, dziś ludność miejską stanowią w przeważającej liczbie mieszkańcy pochodzenia polskiego. Budują oni nowe oblicze miasta, dbając o jego rozwój w integrującej się Europie. Jego historia jest jednak dziełem przedstawicieli wielu nacji. Wiodący wkład w rozwój regionu miały cztery kultury: polska, żydowska, niemiecka i rosyjska.

                Najliczniejszą do 1864 roku i najlepiej sytuowaną na drabinie społecznej grupą byli Niemcy. To oni stanowili najsilniejszą ekonomicznie nację. Ich atutem było obeznanie z tajnikami kunsztu włókienniczego. W pierwszych latach XX wieku byli oni właścicielami 332 z 928 fabryk działających na terenie miasta, natomiast wartość ich produkcji wynosiła 56% wartości wszystkich łódzkich zakładów.

Dużo mniej liczną, ale również bardzo wpływową narodowością tworzącą populację Łodzi byli Rosjanie. W okresie Rewolucji 1905-07 roku ich liczebność sięgała ok. 3% ogółu mieszkańców a w przededniu I wojny światowej zaledwie 1%. Przedstawiciele tej nacji zajmowali jednak głównie stanowiska w aparacie administracyjnym i oświatowym.

                Kolejną niezmiernie ważną dla łódzkiej historii narodowością byli Żydzi. W mieście zaczęli osadzać się już od XVIII wieku a w przede dniu II wojny światowej ich liczba przekroczyła 231 tys. osób. Była to grupa mocno spolaryzowana społecznie. Z jednej strony z nacji tej rekrutowała się duża część inteligencji związanej z polska kulturą i nauką, z drugiej wielu przedstawicieli żyło w nędzy i zasilało kręgi proletariatu przemysłowego.

                Polacy, czyli rdzenni mieszkańcy Łodzi, do okresu dziewiętnastowiecznej industrializacji stanowili przeważającą, a w pewnych okresach wręcz jedyną składową populacji łódzkiej. Wraz z początkami rozwoju przemysłowego ich odsetek systematycznie malał, by w latach trzydziestych XIX wieku wynosić 15%.

                Międzynarodowe dziedzictwo Łodzi widoczne jest podczas szeregu imprez, wydarzeń oraz eventów odbywających się na terenie miasta. Raz na pół roku w wielokuturowy charakter Łodzi wpisuje się także FashionPhilosophy Fashion Week Poland.